Dr. Tal Patalon's podcast

A matter of life and death

Episode 4 Season 1

נדב איל

כותב טור בידיעות אחרונות ופרשן בטלויזיה

בשיחה עם ד”ר טל פטלון, מסביר פרשן חדשות 13 וידיעות אחרונות נדב איל, במה חטא הסיקור העיתונאי בישראל בתקופת הקורונה.

״כשפרופסור מדבר בטלוויזיה, צריך לציין את תחום ההתמחות שלו, היו הרבה ליקויים בסיקור הקורונה בישראל"

על האופן שבו מילאה התקשורת את תפקידה במהלך מגיפת הקורונה אפשר להתווכח; לצד הנגשת המידע והפצת ההנחיות בציבור, נרשמו גם מקרים של תיווך אינפורמציה שגויה. בשיחה עם ד"ר טל פטלון, מסביר פרשן חדשות 13 וידיעות אחרונות נדב איל, במה חטא הסיקור העיתונאי בישראל בתקופת הקורונה, ומה חלקם של המומחים בנטל האחריות לכך.